Holy Rosary Parish

Holy Rosary Parish

WEBSITE
holyrosaryparish.org

ADDRESS
3617 Milam St, Houston, TX 77002

PHONE
713.529.4854